فارسی سوم دبستان موضوع آسمان آبی ، طبیعت پاک هم بازی

حجم فایل : 4.6 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 9
بنام خدا فارسی سوم دبستان موضوع :آسمان آبی ، طبیعت پاک / هم بازی عالم علم معلّم ع – ل – م
صورت کلمه ها شبیه هم است .
معنی نزدیک به هم دارند .
حروف به ترتیب در همه ی هم خانواده ها می آیند . مثلا : ع ل م

مثال : صبر صابر صبور ص ب ر
منظّم ناظم نظم ن ظ م هم خانواده گفتاری : صحبت کردن روزانه
نوشتاری : متن کتاب ها و وقتی مطلبی را می نویسم .
مثلا : گفتاری من به نونوایی رفتم و گفتم : ” دو تا نون بده .“
نوشتاری من به نانوایی رفتم و گفتم : ” دو عدد نان بدهید . ”

گفتاری انسان عادت داره خونه ی خودشو تمیز کنه .
نوشتاری انسان عادت دارد خانه ی خودش را تمیز کند . زبان جمله زیر را به گفتاری تبدیل کن .

او وسایلش را از خانه به مدرسه بُرد او وسایلشو از خونه به مدرسه بُرد . سوال پایان...